Podujatia a oznamy
január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Oznamy, uznesenia

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Richvald

 

P O Z V Á N K A

 

Výbor Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Richvald (ďalej len „spoločenstvo") na základe zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva na deň

12. marca 2017 o 13. hod.

do kultúrneho domu v Richvalde.

 

Program valného zhromaždenia:

 

Od 13.00 hod. do 14.00 hod. prezentácia.

Od 14.00 hod. priebeh valného zhromaždenia s programom:

 

 1. Zahájenie.

 2. Schválenie programu.

 3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej).

 4. Správa mandátovej komisie.

 5. Správa o činnosti výboru a úlohy spoločenstva na rok 2017.

 6. Správa odborného lesného hospodára.

 7. Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2016.

 8. Správa dozornej rady spoločenstva.

 9. Návrh na zmenu Stanov spoločenstva.

 10. Diskusia.

 11. Uznesenie.

 12. Záver.

 

Z dôvodu zabezpečenia uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a tým schválenia predkladaných materiálov, vrátane návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku a výplaty podielov, je Vaša účasť alebo splnomocneného zástupcu na valnom zhromaždení nevyhnutná.

Ak sa valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť osobne, môžete písomne splnomocniť svojho zástupcu.

 

Vladimír Rizner, v.r. 

predseda spoločnosti

 

 

 

Návrh zmeny Stanov Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Richvald

A

Dôvodová správa k návrhu zmien 
Stanov Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Richvald!


Dňa 21.2.2014 na valnom zhromaždení boli schválené stanovy nášho spoločenstva s tým, že po uplynutí určitého obdobia sa prehodnotí ich uplatnenie v praxi, preto na ostatnom valnom zhromaždení 13.3.2016 bola prijatá zmena stanov č. 1, ktorou sa znížila horná hranica jedného podielu z 3 950 m2 na 1 000 m2 a náväzne na to došlo aj k zmene počtu hlasov u jednotlivých vlastníkov.
Prax ale ukázala, že ani uvedená zmena stanov nerieši vytvorenie rovnakých podmienok na odpracovanie predpísaných brigádnických hodín a predídenie sankciám za ich neodpracovanie u vlastníkov bývajúcich v Richvalde  a vlastníkov, ktorí v Richvalde nebývajú (tých je už cca polovica).
Je to z dôvodu, že sezónne práce v lese sú závislé od počasia, preto nemožno s veľkým predstihom plánovať brigády a výbor nemá možnosť o zrušení plánovanej brigády z dôvodu nepriaznivého počasia bezprostredne informovať vlastníkov nebývajúcich v Richvalde (v Richvalde sa konanie aj prípadne zrušenie brigády oznámuje prostredníctvom obecného rozhlasu).
Na základe toho sa navrhuje zmena stanov č. 2, ktorá zruší povinnosť odpracovávať brigádnické hodiny podľa vlastníckych podielov a tým aj sankcie za ich neodpracovanie. Na prácu v lese pri výsadbe stromčekov, vyžínavke čistení lesa, prerezávke a pod. sa vytvorí brigádnická skupina, ktorá na základe dohôd o vykonaní práce, či pracovnej činnosti bude tieto práce vykonávať. Bude to legálna nákladová položka, ktorou sa znížia príjmy pred zdanením. Rozdelenie schválenej výšky na podiely bude rozdelené podľa počtu podielov jednotlivých vlastníkov bez sankcií.

                Na základe uvedeného výbor spoločenstva navrhuje nasledovnú zmenu stanov spoločenstva:


B
Stanovy - zmena č. 2


schválené na Valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti  pozemkové spoločenstvo Richvald, konanom dňa .........................................................


Stanovy Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Richvald (ďalej len "Spoločenstvo"), schválené na Valnom zhromaždení Spoločenstva dňa 21.2.2014 a  upravené zmenou  č. 1 schválenou na valnom zhromaždení  dňa 13.3.2016 sa menia  nasledovne:


Čl. VII - Hospodárenie Spoločenstva 

a) bod č. 5 sa nahrádza nasledovným znením:

5.  Hospodárska činnosť sa vykonáva vlastnými mechanizmami, brigádnickou činnosťou na základe uzatvorenej zmluvy o vykonaní práce, resp. pracovnej činnosti a dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených dodávateľsko-odberateľských zmlúv.

b) bod č. 6 sa zrušuje

c) bod č. 7 sa zrušuje

d) bod č. 16 sa zrušuje.

 

Staršie oznamy a uznesienia: