Stanovy združenia

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Richvald

 

S t a n o v y
(aktuálne znenie)

 

schválená na Valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Richvald (ďalej len "Spoločenstvo"), konanom v Richvalde dňa 21.2.2014, v znení Zmeny č. 1 schválenej na Valnom zhromaždení Spoločenstva, konanom v Richvalde dňa 13.3.2016 a v znení Zmeny č. 2 schválenej na Valnom zhromaždení Spoločenstva, konanom v Richvalde dňa 12.3.2017


Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Richvald  vzniklo najprv ako združenie bez právnej subjektivity. V roku 2002 došlo k jeho transformácii na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. Rozhodnutím Okresného úradu v Bardejove, odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 3/2002/00404 zo dňa 14.3.2002 bolo  pozemkové spoločenstvo  zaregistrované v registri pozemkových spoločenstiev pod číslom: 3/2002/00404-64 s dňom vzniku 15.3.2002.
2. V súlade s ust. § 31 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“) Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Richvald (ďalej len „Spoločenstvo“) prispôsobuje svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona a preto prijalo Zmluvu o pozemkovom spoločenstve v zmysle ust. § 5 zákona (ďalej len „Zmluva“). V súlade s touto Zmluvou vydáva Spoločenstvo tieto stanovy.

Čl. II
Práva a povinnosti členov Spoločenstva

1. Členstvo v Spoločenstve, jeho vznik a zánik, upravuje Zmluva.
2. Člen Spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu členov, ktorý vedie Spoločenstvo a žiadať a robiť si z neho výpisy v časti, ktorá sa ho dotýka.
3. Na práva a povinnosti členov Spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.
4. Členovia Spoločenstva sú povinní bez zbytočného odkladu informovať o zmene osobných údajov a zmene trvalého pobytu.

Čl. III
Čiastka, podiely  a počet hlasov členov Spoločenstva

1. Veľkosť jednej čiastky je 31 600 m2  (3 ha 16 árov).
2. Jeden podiel je 1000 m2 (10 árov).
3. Počet podielov člena Spoločenstva sa určí podľa vzorca:
Výmera lesnej plochy  člena Spoločenstva (m2) / 1000 m2 = výsledok zaokrúhlený na celé číslo hore, je počet podielov člena Spoločenstva.
4. Počet podielov sa zároveň rovná počtu hlasov člena Spoločenstva.

Čl. IV
Orgány Spoločenstva
Orgány Spoločenstva sú: 1. Valné zhromaždenie
2. Výbor
3. Dozorná rada

Čl. V
Valné zhromaždenie

1. Zasadnutie Valného zhromaždenia (ďalej len „zhromaždenie“) zvoláva výbor Spoločenstva najmenej raz za rok.
2. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov Spoločenstva a fond, ktorý spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti.  Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou a na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je vývesná tabuľa obce Richvald. Zároveň výbor zabezpečí vyhlásenie oznámenia o zasadnutí v miestnom rozhlase v Richvalde.
3. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo Spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 zákona alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 zákona,  výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.
4. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia Spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov Spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia Spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi Spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov Spoločenstva pozemkový a lesný odbor okresného úradu (ďalej len „okresný úrad“): okresný úrad má povinnosti výboru podľa bodu 1 tohto článku.
5. Ak uplynie volebné obdobie orgánu Spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá okresný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestne príslušného okresného úradu , ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.
6. Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.
7. Na zhromaždení Spoločenstva môže člena Spoločenstva zastupovať poverená osoba na základe písomnej plnej moci člena Spoločenstva.
8. Z rokovania zhromaždenia Spoločenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje opis všetkých bodov rokovaní, prijaté uznesenia a výsledky hlasovania k jednotlivým otázkam. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina prítomných členov, plnomocenstvá a ďalšie dokumenty, ktoré boli predmetom rokovania zhromaždenia.
9. Zápisnicu z rokovania Spoločenstva podpisuje predseda Spoločenstva a dvaja overovatelia zvolení valným zhromaždením. Zápisnicu s prílohami uschová výbor Spoločenstva a každý člen má právo do zápisnice nahliadnuť, keď o to požiada.
10. Na Valnom zhromaždení Spoločenstva sa môže zúčastniť iba člen Spoločenstva, jeho zástupca v zmysle bodu 7 tohto článku alebo osoba, prizvaná výborom Spoločenstva (právny zástupca, audítor, ekonóm, OLH  a pod.).

 

Čl. VI
Výbor

1. Výbor Spoločenstva je výkonným orgánom Spoločenstva. Riadi činnosť Spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré zákon, zmluva alebo stanovy nevyhradili inému orgánu.
2. Výbor na svojom prvom zasadaní zvolí predsedu Spoločenstva.
3. Predseda Spoločenstva navrhne rozdelenie ostatných funkcií medzi členov výboru.
4. Pri hlasovaní výboru platí zásada obyčajnej nadpolovičnej väčšiny (nie podľa podielov), pri rovnosti hlasov je hlas predsedu rozhodujúci.
5. Výbor zasadá podľa potreby, min. 1-krát mesačne. Zo zasadania výboru sa robia zápisy.
            6. Predseda Spoločenstva:
a) rokovanie výboru organizuje a riadi predseda Spoločenstva,
b) za výbor koná navonok predseda Spoločenstva,
c) ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru,
d) predsedu Spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.

 

Čl. VII
Hospodárenie Spoločenstva

1. Spoločenstvo vzniklo s cieľom racionálne hospodáriť v lesoch a obstarávať spoločné  veci vyplývajúce zo spoločenstva. Spoločenstvo je samostatná hospodárska jednotka s vlastnou účtovnou evidenciou a bežným účtom založeným v peňažnom ústave.
2. Hlavným zdrojom finančných prostriedkov Spoločenstva sú príjmy z ťažby a predaja drevnej hmoty, z prenájmu spoločných pozemkov a iných príjmov dosiahnutých v súlade s právnymi predpismi a stanovami.
3. Výbor Spoločenstva vypracuje každoročne účtovnú uzávierku, súčasťou ktorej bude aj návrh na rozdelenie výnosov, prípadne spôsob úhrady straty.
4. Spoločenstvo podnikateľskú činnosť môže vykonávať len za podmienok o živnostenskom podnikaní.
5. Hospodárska činnosť sa vykonáva vlastnými mechanizmami, brigádnickou činnosťou na základe uzatvorenej zmluvy o vykonaní práce, resp. pracovnej činnosti a dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených dodávateľsko – odberateľských zmlúv.
6. Zrušený.
7. Zrušený.
8. Termín vyplácania podielov z výnosov členom Spoločenstva, po schválení výšky výnosu na rozdelenie, je v deň konania valného zhromaždenia. V odôvodnených prípadoch môže člen Spoločenstva  individuálne dojednať s pokladníkom Spoločenstva iný, náhradný termín výplaty.
Podiely z výnosov neprebraté vo výplatnom termíne budú uložené na osobitnom účte po dobu troch rokov. Po uplynutí uvedenej doby budú výnosy príslušného roka navýšené o tieto neprebraté podiely z výnosov.
Podiely z výnosov z predchádzajúcich rokov, o ktoré ešte neboli navýšené výnosy príslušného roka podľa predchádzajúceho odseku, môžu byť vyplatené na nasledujúcom valnom zhromaždení.
9. Množstvo vyťaženej drevnej hmoty sa bude riadiť lesohospodárskym plánom na príslušný rok.
Zhromaždenie splnomocňuje výbor Spoločenstva stanovovať ceny za ťažbu, predaj dreva, prerezávku, prebierku, výsadbu a iné práce súvisiace s hospodárením v lese podľa aktuálnej situácie na trhu pri dodržaní efektívnej hospodárnosti v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
10. Predaj dreva členom Spoločenstva sa bude realizovať podľa nasledovných kritérií:
a)  drevo na porez podľa aktuálnej predajnej ceny dreva dojednanej s odberateľmi na príslušný rok,
b) palivové drevo podľa aktuálnej ceny dreva dojednanej s odberateľmi na príslušný rok zníženej max o 5 %.

Zhromaždenie splnomocňuje výbor Spoločenstva rozhodnúť o percentuálnom znížení dreva na základe počtu žiadosti o palivové drevo a celkového množstva jeho ťažby v príslušnom roku.
11. Predaj dreva na základe stavebného povolenia pri výstavbe rodinného domu.
a) Žiadateľ musí splniť nasledovné kritéria:
aa)  musí byť vlastníkom lesa (v odôvodnených prípadoch môže byť vlastníkom lesa jeho  rodič – otec, matka),
ab) musí predložiť žiadosť na aký účel drevo potrebuje,
ac) musí predložiť stavebné povolenie na predmetnú stavbu s rozpisom materiálu   (drevených prvkov).
b) Výbor spoločenstva má právo preveriť odôvodnenosť žiadosti.
c) Množstvo dreva na jednu žiadosť je 18 m3.
d)  Po splnení uvedených kritérií žiadateľ má nárok na porezové drevo:
da)  vo výške veľkosti svojej čiastky, maximálne 1/3  celkového množstva, za cenu ťažby a stiahnutia na sklad,
db )  zostavajúce množstvo do maximálneho množstva sa bude predávať takto:
-  jedna polovica  zostavajúceho množstva za 50% aktuálnej ceny dreva na príslušný rok,
- druhá polovica zostavajúceho množstva za 100 % aktuálnej ceny dreva na príslušný rok.

            12. Množstvo dreva podľa veľkosti čiastky sa stanovuje nasledovnou tabuľkou:

Veľkosť čiastky

Množstvo dreva (m3)

na ¼  čiastky  =  1 - 7 900 m2

1

na ½  čiastky          =  7 901 - 15 800 m2

2

na ¾ čiastky            = 15 801 - 23 700 m2

3

na celú čiastku         = 23 701 - 31 600 m2

4

na 1¼ čiastky           = 31 600 - 39 500 m2

5

na 1½ čiastky           = 39 501 - 47 400 m2

6

13. Funkcionárom výkonných orgánov Spoločenstva (výbor, dozorná rada) prináleží za výkon funkcie štvrťročná odmena 25 € na osobu. Táto výška sa môže znížiť za neúčasť na zasadaní orgánov, či iných aktivitách spojených z výkonom príslušnej funkcie.
14. Výbor Spoločenstva môže rozhodnúť o udelení mimoriadnej odmeny za práce v prospech Spoločenstva a to tak členom orgánov Spoločenstva ako aj ostatným členom Spoločenstva. O výške tejto odmeny rozhodne štvrťročne výbor Spoločenstva.
15. Kontrolou oprávnenosti a správnosti vyplácania odmien je poverená Dozorná rada Spoločenstva.
16. Zrušený.
17. Na disponovanie s finančnými prostriedkami je potrebný podpis minimálne dvoch členov výboru (objednávky, úhrady faktúr) s predchádzajúcim súhlasom výboru Spoločenstva.
18. Predseda alebo ním poverený funkcionár orgánov Spoločenstva je oprávnený použiť v priebehu roka finančné prostriedky vo výške 100 € na občerstvenie.
19. Výbor Spoločenstva je oprávnený použiť na občerstvenie na  valné zhromaždenie finančné prostriedky vo výške 750 €.
20. Výbor Spoločenstva je oprávnený rozhodnúť o použití finančných prostriedkov do výšky 3 000 € mimo schváleného rozpočtu.

 

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Vo veciach, týmito stanovami neupravenými, sa vzťahy spravujú Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 97/2013 Zúz. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení.
2. Tieto stanovy boli v novom úplnom znení schválené valným zhromaždením dňa 12.3.2017. Týmto dňom strácajú platnosť pôvodné stanovy aj so všetkými prijatými doplnkami.

V Richvalde, dňa 12.3.2017