Podujatia a oznamy
január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Základné informácie

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Richvald

Richvald 08501

IČO: 37874642

DIČ: 2021638806

číslo účtu: 0085128336/0900

Kontakt: Miroslav Hudák, Richvald 234, 0908 660 236

 

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Richvald

P O Z V Á N K A

            Výbor Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Richvald (ďalej len „spoločenstvo") na základe zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zvoláva valné zhromaždenie  spoločenstva na deň

11. marca 2018  o 13. hod.
do kultúrneho domu v Richvalde.

Program valného zhromaždenia:

            Od 13.00 hod. do 14.00 hod. prezentácia.

Od 14.00 hod. priebeh valného zhromaždenia s programom:  

 1. Zahájenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej a volebnej).
 4. Správa mandátovej komisie.
 5. Správa o činnosti výboru a úlohy spoločenstva na rok 2018.
 6. Správa odborného lesného hospodára.
 7. Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2017.
 8. Správa dozornej rady spoločenstva.
 9. Diskusia.
 1. Voľby výboru a dozornej rady.
 2. Správa volebnej komisie
 3. Uznesenie.
 4. Záver.

            Z dôvodu zabezpečenia uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a tým schválenia predkladaných materiálov, vrátane návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku a výplaty podielov, je Vaša účasť alebo splnomocneného zástupcu na valnom zhromaždení nevyhnutná.
Zároveň žiadame členov o predkladanie návrhov na členov výboru a dozornej rady na ďalšie volebné obdobie. Termín predkladania návrhov sa stanovuje do 28.2.2018, aby sa včas mohli vytlačiť volebné lístky. Návrhy môžete predkladať písomne na adresu: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo, Richvald 234, 085 01 Bardejov, elektronicky na e-mailovú stránku obce Richvald, podstránka: Urbárska spoločnosť, p.s. Richvald, položka: Vaše pripomienky a názory alebo osobne predsedovi alebo tajomníkovi urbárskej spoločnosti.
Ak sa valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť osobne, môžete písomne splnomocniť svojho zástupcu.

Miroslav Hudák, v.r.
predseda spoločnosti