Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C

(prideľované na poľnohospodárske práce alebo lesné práce)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.

Žiadosť vlastníka vozidla (vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať :

 

 

  1. meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  2. názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
  3. základné technické údaje vozidla
  4. značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
  5. dĺžku, šírku a výšku vozidla,
  6. fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
  7. odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
  8. dátum a podpis žiadateľa.

Platnosť zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C obmedzená najviac na tri kalendárne roky.
Správny poplatok za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C (1ks) je 33,- .

Pozn.: Informácie k používaniu uvedených vozidiel na ceste I. triedy a II. triedy – budova Okresného riaditeľstva PZ v Bardejove, ul. Partizánska 42, I. poschodie, kancelária č. 210.