Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén.
Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou   prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 
Ak zaznie varovný signál: 
 -  nastáva mimoriadna situácia, 
 -  podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás  varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú  rozhlasom, televíziou alebo hlásením miestneho rozhlasu. 
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA ?(mimo doby pravidelného preskúšania)Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy.
Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
  • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
  • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi).
  • Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
  • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
  • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
  • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
  • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
  • Čakajte doma na ďalšie pokyny.
POZNÁMKA: Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu ! Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu !