Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt, t.j.:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do
    15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,

  • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve
    Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,

  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),

  • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,

  • v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: bez poplatku