Zásady správania sa obyvateľstva v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami

PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI


• vytipujte si bezpečné miesto, ktoré v prípade povodne nebude zaplavené vodou,
• hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
• pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
• pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
• ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
• pripravte sa na evakuáciu osôb a zvierat,
• upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
• pripravte si evakuačnú batožinu.

Odporúčaný obsah evakuačnej batožiny

• osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
• osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
• základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
• predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
• náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
• prikrývka, spací vak,
• vrecková lampa, sviečka a zápalky,
• ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
• pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť

• u detí 15 kg,
• u dospelých 25 kg,
• 5 kg príručnej batožiny.

V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV

• opustite ohrozený priestor,

• netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
• v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie alebo krízového štábu,
• v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
• nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

 

PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH

• nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
• zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou - riaďte sa pokynmi hygienika,
• informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,
• kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.