Podujatia a oznamy
september 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Kronika obce

Rok 2015

Kronika obce Richvald sa posledných 30 rokov písala len sporadicky, chýbali jej priebežne zápisky a osoba majúca chuť do jej vedenia. Nové vedenie obce sa opäť vracia k písaniu kroniky a začíname rokom 2015.

 

Životopis kronikárky obce Richvald

Volám sa Zuzana Riznerová, narodila som sa 27. novembra 1986 v Bardejove. Pochádzam z Lukavice ako staršia z dvoch detí. Môj otec, Ján Ondik, pochádza z Richvaldu, takže som túto obec navštevovala od svojho narodenia. Po absolvovaní základnej školy ( 1993 – 2002) som sa stala študentkou Združenej strednej školy Jána Andraščíka v Bardejove, kde som v roku 2006 ukončila štúdium v odbore čašník - servírka maturitnou skúškou.

V roku 2008 som sa vydala za Vladimíra Riznera a presťahovala som sa do Richvaldu. S manželom vychovávame dve dcéry Kamilu a Adelu.

V decembri roku 2014 som bola obecným zastupiteľstvom v Richvalde schválená vedením kroniky obce Richvald a založením novej obecnej kroniky. Budem sa snažiť zachytávať najvýznamnejšie udalosti našej obce.

Všeobecný popis

Obec Richvald sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, na území horného Šariša, 10 km juhozápadne od Bardejova. Administratívne patrí do okresu Bardejov (77.806 obyvateľov), ktorý tvorí 85 obcí a do Prešovského kraja (818.916 obyvateľov), tvorí ho 13 okresov, predtým bola súčasťou Východoslovenského kraja.

Chotár, katastrálne územie obce, sa rozprestiera v severnej časti Bartošovskej kotliny, na hranici Čergovského pohoria a Ondavskej vrchoviny ako časti Nízkych Beskýd, v pramennej oblasti viacerých prítokov Richvaldského potoka, ktorý na juhu vteká do Šibskej vody. S rozlohou 2184 ha patrí medzi najväčšie oblasti. Na severe hraničí s katastrami Mokroluhu a Rokytova, na severozápade a západe Krivého, Bogliarky a Krížov, na juhu a juhovýchode Hervartova a Kľušova a na východe Bardejova a jeho miestnej časti Mihaľov.

Nadmorská výška richvaldského katastra sa pohybuje v intervale 327 – 840 m, pričom samotná obec je približne vo výške 375 m. Územie obce je svahovité, stúpa od Richvaldského potoka s kótou 360 m n.m. smerom na sever po kótu 390 m n.m. Výraznejšie terénne zlomy sú v dolinách prítokov Richvaldského potoka a na terasách južne od zastavaného územia. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch katastrálneho územia v severovýchodnej časti a výrazne členitý hornatý na juhozápade tvorí z geologického hľadiska treťohorný flyš. Súvislý les s výskytom jedle, borovice, brezy a buka sa nachádza hlavne v juhozápadnej a severovýchodnej časti. V lokalite „Bartkaňa“ rástol kedysi aj vzácny tis.

Dávnejšie v minulosti na celom tomto území dominovali lesy, čo sa neskôr odrazilo i v samotnom názve obce (Richvald / Reichwald – z nemeckého slova vo význame „bohatý les“). V dôsledku hospodárskych aktivít človeka boli tieto lesy na mnohých miestach vyklčované a premenené na ornú pôdu, lúky a pasienky. Flóra územia sa tým následne obohatila o lúčne a pasienkové druhy rastlín a o druhy sprevádzajúce poľnohospodárske kultúry a ľudské sídla. Podľa posledného sčítania obyvateľov mala obec 1004 obyvateľov a 235 obytných domov.

Z hľadiska klimatických podmienok spadá kataster obce do klimatickej oblasti mierne teplej až mierne chladnej, mierne vlhkej a s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota v Richvalde je 8,4 ºC, teplota v januári je –5,5 ºC, teplota v júli 18ºC. Priemerný úhrn zrážok predstavuje 700 až 720 mm. Najbohatšie mesiace na zrážky sú júl a august, najchudobnejšie február a marec.

Svet

Rok 2015 pre ľudstvo nebol pokojným rokom a sčasti sa všetky udalosti dotkli aj našej krajiny. Svet ohrozovali mnohé teroristické útoky (v turistickom centre Francúzska) a nepokoje (v Sýrii, Iraku a v ďalších krajinách), ktoré vyhnali z domov tisíce ľudí, ktorí utekali za lepším životom aj cez naše územie a v južnej časti Slovenska boli umiestňovaní v záchytných táboroch. Ich samotná prítomnosť vzbudzuje rôznorodé názory, postoje a nepokoj hlavne z dôvodu náboženského a kultúrneho. Aj v našej obci je čulý ruch a obava z prisťahovalectva imigrantov. Vychádza najavo, že mnohí opustili svoje krajiny za vidinou ľahko zarobiť peniaze vo vyspelejších krajinách. Do samotnej Európy ich prišlo viac ako milión.

V živote sa stretávame s rôznymi informáciami, masmédia preferujú skôr tie negatívne aj keď ich je v porovnaní s tými pozitívnymi oveľa menej, u ľudí však zanechajú trvácnejší dojem.

 

Samospráva obce

Vedenie obecného úradu a obecné zastupiteľstvo

Na čele našej obce stojí od novembra 2014 starostka obce Mgr. Zuzana Germanová, právnička, 28 rokov, NEKA.

Narodila sa 18.01.1986 v Bardejove, rodičom Jánovi Remetovi a Helene Remetovej, rod. Ondíkovej pôvodom z Richvaldu. Po vyštudovaní Gymnázia Leonarda Stockela v Bardejove a právnickej fakulty na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave sa v roku 2010 vydala za Ing. Radovana Germana, rodáka z Richvaldu. V roku 2013 si v obci postavili rodinný dom „na štredku“, kde bývajú so svojimi dvoma deťmi Hankou (4 roky) a Matúškom (2 roky).

Obecné zastupiteľstvo:

Ján Svoboda, 38 r., živnostník, Richvald 93, NEKA

Martin Tej, 40 r., robotník, Richvald 206, NEKA

Ing. Maroš German, 26 r., živnostník, Richvald 231, SNS

Magdaléna Tejová, 63 r., dôchodkyňa, Richvald 62, SMER-SD

Mgr. Mária Germanová, 48 r., doručovateľka, Richvald 118, SMER-SD

Bc. Branislav Ildža, 23 r., študent, Richvald 240, NOVA

Jozef Tej, 44 r., technik, Richvald 239, 7 STATOČNÝCH

 

Hlavnou kontrolórkou obce bola dňa 1.5.2015 zvolená spomedzi dvoch uchádzačov Mgr. Stanislava Krukárová, rod. Hankovská z obce Zlaté, ktorá bola zvolená na funkčné obdobie 2015-2021. Vystriedala tak doterajšiu hlavnú kontrolórku obce Elenu Gregovú, ktorá bola v tejto funkcii od 01.04.2009.

V pravidelných mesačných intervaloch zasadá obecné zastupiteľstvo. Návrh programu každého zastupiteľstva je vyhlásený obecným rozhlasom, zverejnený na úradnej tabuli obce, nachádzajúcej sa pri vchode do sály Kultúrneho domu v Richvalde a poslancom a hlavnej kontrolórke obce poslaný aj emailovou formou. Je už zvykom, že zasadnutie sa koná v piatky v podvečerných hodinách v zasadačke obecného úradu v Richvalde. Nie je zvláštnosťou, ak sa zasadnutia zúčastnia aj občania obce, keďže zasadnutia sú verejné. Na zasadnutí je prítomná aj zapisovateľka Ing. Jana Sobeková, ktorá vytvorí zo zasadnutia zápisnicu a uznesenia, tie sú po podpise starostky obce zverejnené na stránke obce: www.richvald.sk, v tlačenej forme v spisovom obale.

V roku 2015 sa konali dve verejné zhromaždenia obyvateľov obce, na ktorých bola zhodnotená ekonomická situácia obce a plány obce na rok 2015. Pozvanie prijala vedúca odboru pre starostlivosť o životné prostredie z Okresného úradu Bardejov, naša rodáčka Ing. Mária Hankovská, ktorá prítomných informovala o pripravovanej novele zákona o odpadoch a o jeho dopade na obec ako aj samotných občanov. Starostka obce Mgr. Zuzana Germanová informovala prítomných o inváznych rastlinách o ich neblahom pôsobení na náš biotop a o možnostiach ich odstránenia.

 

Obecný úrad

Administratívnou pracovníčkou na obecnom úrade je Anna Ondisová. Na obecnom úrade pracuje od roku 1990 pochádza z Bardejova. Obecný úrad vypísal v máji 2015 konkurz na miesto ďalšej pracovníčky a vybratou spomedzi uchádzačov bola Ing. Jana Sobeková, ktorá od septembra nastúpila na pozíciu ďalšej administratívnej pracovníčky na obecnom úrade. Náplňou práce týchto pracovníčok je vedenie administratívy a registratúry. Oblasť ich náplne sa každým rokom zvyšuje so vzrastajúcou požiadavkou na registratúru. Využívanie počítačových technológií nie je zväčša na pomoc, ale na príťaž, keďže všetky písomnosti sa musia evidovať aj v písomnej forme, aj v počítačovej. Keďže v roku 2014 bola postavená „Na štredku“ nová 16 bytová jednotka z pôvodnej plánovanej materskej školy, obecný úrad začal viesť aj správcovstvo bytových jednotiek. V mesiaci november bolo na obecnom úrade vytvorené informačné obslužné miesto, na ktorom sa majú vydávať listy vlastníctva, snímky z katastrálnych máp, výpis z registra trestov, avšak do konca roka, však nebol spustený, z dôvodu komplikácií pri inštalovaní serverov.

V roku 2015 bolo obecným úradom overených 181 podpisov, 146 listín, vytvorených 322 daňových rozhodnutí z nehnuteľností, 267 rozhodnutí za tuhý domový odpad, 1 rozhodnutie za daň z nevýherných automatov, 503 zaprotokolovaných spisových obalov, vydaných 5 rybárskych lístkov.

V trvalom pracovnom pomere sú na obecnom úrade ako údržbári a na rôzne remeselné práce zamestnaní Karol Hankovský a po odchode Milana Adamuščina do dôchodku Adrián Porubský, ako koordinátorka Mária Germanová.

Úradné hodiny obecného úradu sú denne od 7.00 – 16.00 a každú stredu do 18.00 hod.

Obec využíva aj mnohé projekty realizované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, kde sa v polročných alebo trištvrťročných intervaloch zamestnávajú občania obce, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove na verejnoprospešnú činnosť, činnosť v oblasti kultúry a terénnu sociálnu prácu.

Priamo v kultúrnom dome je tkáčska miestnosť vybavená štyrmi krosnami, kde richvaldské ženy tkajú koberce pre našich občanov, ako aj pre záujemcov z okolitých dedín.

 

Verejno – prospešný život

Vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny má obec veľkú pomoc v uchádzačoch o zamestnanie, ktorí odpracúvajú na obci 4 hodiny denne, a tým napomáhajú v udržiavaní verejných priestranstiev kosbou, odhadzovaním snehu, zbieraním odpadkov v obci. V roku 2015 sa tak na obci vystriedalo vyše 40 obyvateľov obce.

Ich činnosť pozostávala z nasledujúcich aktivít:

- vyčistenie a následný náter zvodidiel a mostov v intraviláne a extraviláne obce- „Na močaroch“ ,

- vyrezanie krovín, vyčistenie pozemku v okolí zástavky „Na močaroch“,

- vybudovanie chodníka medzi 16 b.j. a športovým ihriskom, vybudovanie oporného múra pod betónovým plotom farskej záhrady,

- úprava priestorov pod kontajnermi na separovaný zber odpadu,

- premiestnenie informačnej tabule spred bufetu na hornom konci k autobusovej zastávke na otočišti autobusu,

- oplotenie cintorína a osadenie bránky pre peších z horného konca a v dolnej časti osadenie brány pre pracovníkov obce/kamenárov, zakúpenie 2 lavičiek k Domu nádeje,

- z dôvodu sanácie Materskej školy- odstránenie výstražnej sirény z budovy a jej vrátenie Okresnému úradu v Bardejove,

- odinštalovanie káblových rozvodov obecného satelitu,

- čistenie prítokov do richvaldského potoka,

- odvodnenie futbalového ihriska a spevnenie prístupovej cesty naň makadamom,

- náter zábradlia okolo futbalového ihriska,

- osadenie zábradlia okolo lávky „ Pri šmikni“ a betónových dlaždíc okolo miestnej komunikácie,

- osadenie zvodidiel okolo miestnej komunikácie „Pri šmikni“,

- v čase povodní a mimoriadnych situácií záchranné práce,

- orezávka krovín a čistenie priekop v časti „horné otočište“- „šmikňa!,

- čistenie priekop „Na ulici“- cesta na Krivé,

- čistenie priestranstva okolo bývalej požiarnej zbrojnice na družstve,

- prístavba šatne k Základnej škole,

- čistenie priestranstva okolo miestnej komunikácie k domu číslo 222- Porubski,

- vybudovanie prístupovej cesty k domu číslo 78- Lacekoví,

- náter stĺpov obecného rozhlasu,

- vybudovanie 3 priestranstiev na separovaný odpad- „Horné otočište“, „Brežinka“, „Na Šoltýšej“,

- vyrovnanie obecného cintorína,

- sanácia bývalej Materskej školy- pri cintoríne,

- vyspravovanie miestnych komunikácii.

 

Ekonomický život

Začiatok roka 2015 sa viazal s dostavbou nového vchodu do základne školy v Richvalde, v ktorom sa nachádzajú aj šatne pre žiakov, celkové náklady boli vo výške 15.961 €, pričom 10.000 € bolo hradených dotáciou z Ministerstva financií SR a zvyšné financie z vlastných prostriedkov obce.

Odpredaj novovzniknutej parcely KN-C 618/3 o výmere 54 m2, záhrada z dôvodu osobitého zreteľa Vladimírovi Germanovi, Richvald 231 a parcely KN-C 618/4 o výmere 63 m2,záhrada Andrejovi Germanovi, Richvald 88.

Nákup dávkovačov na mydlo, na toaletný papier, odpadových košov do toaliet v KSB Richvald.

27.2.2016 starostka obce podala žiadosť na SVP Košice o odkúpenie pozemku nachádzajúcom sa pri KSB v Richvalde, kde sa v súčasnosti nachádza amfiteáter. Tento pozemok by do budúcna obec chcela využiť na výstavbu hasičskej zbrojnice.

Firme GHP connection, s.r.o. boli v budove KSB prenajaté priestory, ktoré budú využívané ako technologická miestnosť pre ich server. Pôvodne tieto priestory mal v prenájme T-mobile, priestor sa však rozdelil na dve časti pre T-mobile a GHP connection,s.r.o.. V budove KSB Richvald sú celkovo v prenájme iným právnickým osobám miestností pre: Potraviny KOTVA- Jozef Beňa, Slovenská pošta, T-Mobile, GHP connection, s.r.o., Lipový dom- denný stacionár.

17.03.2015 Obecné zastupiteľstvo schválilo úver vo výške 106.000 € na dofinancovanie 16-b.j.v Richvalde, Richvald 162, vyplatením tejto sumy firme SVVH Žilina sa obec Richvald stala vlastníkom tejto budovy. Budova 16 b.j. vznikla z pôvodnej chátrajúcej neukončenej obecnej materskej školy, nachádzajúcej sa pod rímskokatolíckou farou v časti „Na štredku“. K nej prináleží parkovisko a ČOV. Keďže pôvodný most, slúžiaci na prístup k budove bol pre potreby bytovky poddimenzovaný, firma realizujúca novú bytovku ho vymenila za betónový. Pozemok vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi, spájajúci most s miestnou komunikácou je stále v procese rokovanie s rímskokatolíckym arcibiskupským úradom, obec by ho chcela odkúpiť.

Celkové náklady na 16 b.j. a infraštruktúru sú vo výške 838.835,99 €, z toho 253.610 € z dotácie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a regionálneho rozvoja SR, 380.420 € úver zo ŠFRB, 106.000 € úver zo SZaRB a 98.805,99 € z vlastných zdrojov.

Rozšírenie verejného osvetlenia medzi rímskokatolíckou farou a domom č.87/ prístupová cesta k 16 b.j., Richvald 162,

Zhutnenie prístupovej cesty k domu č. 78 makadamom a asfaltom.

Rekonštrukcia miestnosti v KSB- výčap (osadenie nového výdajového okna, položenie novej dlažby, ostierkovanie a náter stien, nová elektroinštalácia, osvetlenie).

Rekonštrukcia kancelárskych priestorov Obecného úradu- nové radiátory, podlaha, nábytok.

Keďže bola mierna zima, mohli naši zamestnanci vykonávať aj práce v exteriéri-osadenie zábradlia okolo Domu nádeje.

 

V obci sú:

dve predajne potravín: Potraviny- Jaroslav Pavel- na vyšnom konci obce, a potraviny KOTVA- Jozef Beňa, v budove KSB v Richvalde,

dve pohostinstvá: Krčma u Stana- Stanislav Hankovský, Richvald 60, FOIL- Jozef Foľta, Richvald 168,

tri stolárske dielne: BALSYN- súkromný podnikateľ z Bardejova pán Balaščák v priestoroch PPD v Richvalde, Versatile Joiners- Milan Tipul a Ján Havrila, Richvald 37, Emil Petrič, Richvald 4,

Krajčírska dielňa Stanislava Hankovského, Richvald 60,

Autobusová doprava- FOIL-Jozef Foľta, Richvald 168,

Gáter- Marek Zamborský, Richvald 166,

SHR Vladimír Banas, Richvald 205- predaj mlieka,

SHR Andrea Banásová, Richvald 205,

SHR Andrej Pavličko, Richvald 260,

SHR Štefan Fröhlich, Richvald 148,

SHR Drahomír Pekár, Richvald 49,

SHR Peter Zamborský, Richvald 228,

SHR Daniel Gluvňa, Richvald 148,

GHP Connection, s.r.o., Richvald 169- poskytovanie internetového pripojenia,

Autoservis- Ján Svoboda- Richvald 93,

Pneuservis- Peter Majerník, Richvald 169,

Sobek strechy- Stanislav Sobek, Richvald 153, tesárske a klampiarske práce,

Second hand- Alena Pekárová, Richvald 169.

V obci na živnosť pracuje viacero zručných stolárov a murárov.

Väčšina pracujúceho obyvateľstva dochádza za prácou do okresného mesta.

Včelárstvu sa venujú Tej Martin- Richvald 206, Tej Jozef- Richvald 239, Novák Andrej- Richvald 182, rodina Pekárova- Richvald 49, rodina Pekárova- Richvald 35, Ján Tej- Richvald 62, Ján Vanta- Richvald 69, Daniel Grohoľ- Richvald 95, Andrej Rybár- Richvald 44, Ján Sobek- Richvald 226.

Máme aj zručných remeselníkov: umelecké rezbárstvo- Ľuboš Foľta st.- Richvald 96, Milan Hankovský a Milan Rizner- výroba úľov, Ľuboš Vajda- výroba rámikov.

Stále najväčším zamestnávateľom v obci Richvald je PPD , ktoré zamestnáva 37 občanov a 3 cezpoľných. Činnosť PPD Bardejov je rozdelená na živočíšnu výrobu a rastlinnú výrobu. V roku 2015 živočíšna výroba pozostávala z chovu 380 kráv, 90 teliat do 3 mesiacov, 400 teliat do 6 mesiacov, 150 teliat nad 6 mesiacov, 350 oviec, 8 baranov, 1 plemenného býka. Rastlinná výroba: pestovanie pšenice, jačmeňa, repky olejky, triticave, ovsa, žita a kukurice.

 

Referendum

7. februára 2015 sa v priestoroch ZŠ konalo referendum. Zúčastnilo sa na ňom 222 občanov, ktorí prišli odpovedať na 3 otázky.

 

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie ( adopcia) detí a ich následná výchova?

 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania, či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Občania takto odpovedali:

1. otázka 217/áno 4/nie

2. otázka 214/áno 6/nie

3. otázka 201/áno 16/nie

 

Počasie

Rok 2015 bol podľa meteorológov druhý najteplejší v histórii meteorologických meraní v Európe. Podľa WMO sú vysoké teploty dôsledkom celkového trendu globálneho otepľovania podporovaného silným a pokračujúcim fenoménom El Niňo, ktorý stále naberá na intenzite. Tento jav má za následok ovplyvňovanie charakteru počasia v mnohých častiach sveta. Očakáva sa, že jeho účinok bude pokračovať i v roku 2016. Správa WMO poukazuje aj na to, že počas posledných desiatich rokov sa prírodné katastrofy spájané s počasím vyskytovali dvakrát častejšie než predtým.

V roku 2015 na Slovensku na seba upozornili letné vlny horúčav kombinované s nedostatkom zrážok, čo spôsobilo citeľné sucho. Dôsledky sa podľa neho prejavili na rekordnom počte dní, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 35 °C a viac. Takýchto dní v našej obci bolo až 23, čo sa zatiaľ v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na Slovensku nestalo. 12. augusta sme namerali o 11.00 hodine 37 °C, čo bola najvyššia hodnota teploty vzduchu v roku 2015 v Richvalde. Správa WMO poukazuje aj na to, že počas ostatných 20 rokov, 90% prírodných katastrof zasahujúcich človeka, bolo podmienených často sa vyskytujúcimi prípadmi záplav, búrok, vĺn tepla, suchom a ostatnými s nimi spojenými udalosťami. Predošlá správa z novembra 2015 tvrdí, že katastrofy spájané s počasím sa v ostatnej dekáde vyskytovali 2 krát častejšie než pred 2 dekádami.

Dňa 15.06.2015 o 21.00 v dôsledku prietrže mračien došlo k prívalovej povodni a k vybreženiu malého miestneho toku, ktorý ohrozoval 2 rodinné domy. Boli čiastočne zaliate pivničné priestory domov. Na základe rozhodnutia povodňovej komisie, bol starostkou obce Mgr. Zuzanou Germanovou vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Na pomoc a ochranu pred povodňami, boli povolaní dobrovoľní hasiči a obyvatelia obce, ktorí zabezpečili odchýlenie toku tak, aby neboli ohrozované rodinné domy. Taktiež bolo potrebné odčerpávať vodu zo zaliatych pivničných priestorov domov a studní. Zamestnanci obce pracovali na odstraňovaní naplavenín z verejných priestranstiev a z miestnych komunikácií, prečisťovali zaplavené priepusty, odstraňovali sa naplavené stromy a konáre. Obec zabezpečovala opravu poškodených miestnych komunikácií – spevnením makadamom. Na záchranných prácach sa podieľali PPD Bardejov a GHP Connection, s.r.o., zabezpečovali pomocou techniky spriechodnenie miestnych komunikácii, priepustov a vodných priekop, zabezpečovali odstraňovanie naplavenín z miestneho potoka. Dňa 30.06.2015 starostka obce odvolala II.stupeň povodňovej aktivity. Výdavky na povodňové záchranné práce vykonané v obci Richvald počas povodne od 15.06.2015 do 30.06.2015 činili sumu 7.722,98 €.

Dňa 08.07.2015 o 16.15 v dôsledku prietrže mračien došlo k prívalovej povodni a k vybreženiu malého miestneho toku, ktorý ohrozoval 1 rodinný dom, boli čiastočne zaliate pivničné priestory domov. Pred obcou ako aj v obci Richvald vodou unášané predmety vytvorili na priepuste cesty III. triedy a na priepustoch miestnej komunikácií bariéru, pričom došlo k zataraseniu prietokového profilu a voda sa vylievala z koryta prítokov vodného toku Richvaldského potoka. Na základe rozhodnutia povodňovej komisie, bol starostkou obce Mgr. Zuzanou Germanovou vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.

Na pomoc a ochranu pred povodňami, bol privolaný prostredníctvom linky 112 Okresný hasičský zbor, povolaní dobrovoľní hasiči a obyvatelia obce, ktorí zabezpečili odchýlenie toku tak, aby neboli ohrozované rodinné domy. Taktiež bolo potrebné odčerpávať vodu zo zaliatych pivničných priestorov domov a studní.

Zamestnanci obce pracovali na odstraňovaní naplavenín z verejných priestranstiev a z miestnych komunikácií, prečisťovali zaplavené priepusty, odstraňovali sa naplavené stromy a konáre. Obec zabezpečovala opravu poškodených miestnych komunikácií – spevnením kamenivom. Na záchranných prácach sa podieľali GHP Connection, s.r.o., Vladimír Kažimír- Hobby, VK BETÓN,s.r.o. zabezpečovali pomocou techniky spriechodnenie miestnych komunikácii, priepustov a vodných priekop, miestnych komunikácií, spevnenie cesty kamenivom. Dňa 15.07.2015 starostka obce odvolala II.stupeň povodňovej aktivity. Výdavky na povodňové záchranné práce vykonané v obci Richvald počas povodne od 08.07.2015 do 15.07.2015 týmito firmami vo výške 3.380 €.

Priemerná teplota tohoto roku bola v Richvalde 10,2°C.

Najnižšia absolútna teplota: -13, 2°C 07.01.2015

Najvyššia absolútna teplota: 37°C 12.08.2015 (REKORD)

Najchladnejší mesiac: 0,2°C február

Najteplejší mesiac: 21,8°C august

Celkový úhrn zrážok za rok: 603,4 mm

Najvyššia snehová pokrývka: 23 cm 09.02.2015

 

Obyvateľstvo

K 31.12.2015 bolo v našej obci 1000 obyvateľov, z toho 501 mužov a 499 žien.

Deti a mládež do 18 rokov 176. Priemerný vek 39 rokov. Počas roka sa narodilo 13 detí, zomreli 3 našich občania.

Najstaršími obyvateľmi Richvaldu sú z mužov Juraj Sobek (10.10.1924), Richvald č.d. 71, zo žien Zuzana Šoltýsová (14.07.1925) Richvald č.d. 91 a najmladšou obyvateľkou a zároveň tisícou obyvateľkou obce Richvald sa stala Paulínka Hankovská narodená v predposledný deň roku (30.12.2015) Richvald č.d. 177, z chlapcov Mathias Foľta (22.12.2015) Richvald č.d. 96.

 

Narodenia

S radosťou pozorujeme, ako sa z roka na rok pomaly rozrastá naša obec. Tento rok sme medzi seba privítali 13 novorodencov, čo je v porovnaní s minulým rokom 2014 o troch viac.

Sú to:

 1. Izák Papič, Richvald 221 7. marec

 2. Kristína Raganová, Richvald 217 30. marec

 3. Samuel Marcinčo, Richvald 223 27. máj

 4. Tadeáš Sobek, Richvald 132 5. jún

 5. Štefánia Majerníková, Richvald 59 10. jún

 6. Soňa Ondková, Richvald 140 16. júl

 7. Emma Tipulová, Richzvald 37 6. september

 8. Laura Rybárová, Richvald 223 21. september

 9. Denis Rybár, Richvald 216 19. október

 10. Viktória Beňová, Richvald 161 14. november

 11. Kristína Zamborská, Richvald 202 19. november

 12. Lukas Foľta, Richvald 96 22. december

 13. Paulína Hankovská, Richvald 177 30. december

 

Tento rok sú v prevahe dievčatá, zatiaľ čo minulý rok to bolo naopak. Aj napriek šíriacej sa sekularizácii, rodičia stále prinášajú svoje dietky do chrámov Božích ku krstu. Krstnými rodičmi sú vo zvyčajne súrodenci rodičov alebo blízki kamaráti. Po krstoch bývajú rodinné oslavy „krstiny“ či už v domácnostiach alebo v reštauračných zariadeniach.

 

Úmrtia

Navždy sme sa rozlúčili s tromi spoluobčanmi:

 

3. augusta Mária Foľtová rod. Kmecíková, Richvald č.d. 96

91 rokov

3. októbra Zuzana Sobeková rod. Kochanová, Richvald č.d. 130

86 rokov

27. októbra Andrej Hudák, Richvald č.d. 110

87 rokov

 

V našej obci hrobárske práce vykonávajú Karol Hankovský a Adrián Porubský. Sú pre všetkých obyvateľov veľkou pomocou, keďže túto prácu vykonávajú za každého počasia, a tak pozostalým nevzniká žiadna starosť s hrobovým miestom. Všetky hroby sú každoročne aktualizované na mape pohrebiska a zozname hrobových miest. Nachádzajú sa pri Dome nádeje a sú aj zverejnené na obecnej stránke www.richvald.sk. Správcom pohrebiska je Milan Groško. V čase kedy nás opustí niektorí z občanov až do jeho pochovania vlaje na obecnom úrade čierna vlajka. Na Obecnom úrade a Dome nádeje je vyvesené parte s najdôležitejšími informáciami o nebohom a o čase a mieste pohrebu a pobožnostiach pri zomrelom. V čase keď sa z Domu nádeje/ kostola vynáša rakva, zvonia zvony v oboch kostoloch, bez rozlišovania či nebohý bol evanjelik alebo katolík. Pri katolíckych pohreboch sa koná rozlúčková pobožnosť v kostole, Dom nádeje sa zväčša využíva len na pobožnostiach pri zomrelom. Po pohrebe býva vo zvyku kar, na ktorom sa zíde nielen najbližšia rodina, ale aj všetci známi.

 

Sobáše

 1. Eva Billá, Richvald 81 a Ján Sivák (Krajná Bystrá)

 2. Ján Foľta, Richvald 133 a Zuzana Hnatková (Bardejov)

 3. Andrea Marcinčová, Richvald 223 a Erik Rybár (Vyšná Voľa)

 4. Matúš Rizner, Richvald 178 a Andrea Michalovová (Kochanovce)

 5. Vladimír Rizner, Richvald 178 a Zuzana Chocholáková (Bardejov)

 6. Milada Hankovská, Richvald 20 a Ján Jamroškovič (Rešov)

 7. Ivana Paľuvová, Richvald 158 a Lukáš Gibeľ (Mihaľov)

 8. Stanislav Choma, Richvald 100 a Stanka Ceľuchová (Sveržov)

 9. Jaroslava Porubská, Richvald 222 a Martin Tomko (Rešov)

 

Prípravy na svadbu trvajú skoro rok. Najprv si zarezervujú miesto konania svadobnej hostiny, sobášiaceho farára, kameramana, fotografa. Ostatné potrebné veci sa vybavujú priebežne až do svadobného dňa. Snúbenci pred sobášom navštevujú náuku ku sobášu buď na evanjelickej alebo na katolíckej fare. U evanjelikov býva prisluhovaná spoločná rodinná Večera Pánova. Pred sobášom navštívia matriku, kde upresnia mená svedkov a spoločné priezvisko, na ktorom sa dohodnú. Na Slovensku je v posledných desiatich rokoch populárne nechávať si popri manželovom aj svoje dievčenské priezvisko, ale v našej obci sa tento zvyk neudomácnil. Nevesty pristupujú k budúcemu priezvisku konzervatívne- prijímajú manželovo priezvisko. Funkcia svedka a staršieho družbu či družičky býva kumulovaná v jednej osobe, ktorou je buď súrodenec alebo blízky priateľ. Dva týždne pred svadbou sa pozýva na svadbu rodina a priatelia žijúci mimo bydliska mladých. V nedeľu pred svadbou pozýva ženích so starším družbom svojich hostí a nevesta so staršou družičkou svojich hostí. Svadba v každej rodine trvá skoro týždeň. Ešte stále sa vypekajú koláče u najbližších známych, ale aj u profesionálnych cukrárov. Zväčša vo štvrtky sa konajú „pirkoviny“ buď vo vestibule KSB alebo v miestnom pohostinstve, alebo u rodiny. Družičky uvijú pierka z „budzbánku“- buxusu pre všetkých slobodných mládencov- družbov. Starší družba spolu s mladým a ostatnými družbami si ich prídu vykúpiť od družičiek. Potom nasleduje zábava do skorého rána. V piatky býva v kostole nácvik obradu, na ktorom sa zídu snúbenci, starší družba s družičkou. Družbovia vyzdobia brány nevesty a ženícha, cestu do kostola a cestu do sály, okolie kostola brezkami. V sobotňajšie ráno nevesta odchádza ku kaderníčke, vizážistke, aby v tento jej vzácny deň bola výnimočnou. Ženích s družbom vyzdobia svadobné auto, zabezpečia kytice pre svoje partnerky a idú do rodičovského domu nevesty- vyzdvihnúť si nevestu. Neveste pri obliekaní pomáha staršia družička. Ženícha a staršieho družbu k neveste sprevádza rodina ženícha a starosta. V našej obci je zvykom pozývanie hostí na svadbu rodičmi prostredníctvom obecného rozhlasu. Pri príchode do domu nevesty si starosta, zástupca ženíchovej rodiny vyžiada od oddavcu, zástupcu nevestinej rodiny ženíchovu milú. Nasleduje odpýtanie rodičov, starých rodičov, krstných rodičov snúbencami. Po tomto akte sa svadobčania odoberú do kostola. Svadobný sprievod vedú po brány kostola muzikanti, ktorí tak dávajú všetkým obyvateľom obce na vedomie, že !mladé idú do šľubu“. Pred kostolom snúbencov čaká farár. Všetci svadobčania sa usadia na svojich miestach a snúbenci počas slávnostného svadobného pochodu vchádzajú do kostola. Po novomanželskom sľube a výmene svadobných obrúčok v evanjelickom kostole novomanželom zaspieva zborový spevokol. Po svadobnom obrade z kostola najprv vychádzajú novomanželia za nimi všetci gratulanti počnúc od rodičov, súrodencov, ostatných hostí a známych. Pri vstupe do sály novomanželov uvítajú čašníci s prípitkom a koláčikom. Podľa zvyku sa rozbije tanier, ktorý preverí šikovnosť a obratnosť metly v ženíchových rukách. Po úspešnom vyzametaní vstupu do sály ženích v náručí s nevestou prekročí prah sály. Po usadení všetkých hostí svadobní muzikanti privítajú všetkých hostí, novomanželom zablahoželajú a zároveň ich pozvú na ich prvý novomanželský tanec. Po tomto tanci nasleduje tanec s rodičmi, družbami a postupne sa pridávajú všetci svadobčania. Pred polnocou príde starší družba popýtať o vienok nevesty. Nevesta si zväčša kladie rôzne podmienky. Ak ich družba splní je ochotná mu vienok odovzdať. Podmienkami sú zvyčajne: vytancovanie svadobných mám, sestier, švagrín, družičiek. Po splnení podmienok nevesta so staršou družičkou odchádza zo sály, prezliecť sa zo svadobných šiat do kroja. Jej venček zostáva v rukách staršieho družbu, ktorý ho spolu so všetkými družbami vytancuje, pričom musia prekonávať prekážku- fľašu vodky. Keď do sály vstúpi nevesta, družbovský tanec sa končí. Nevesta vchádza do sály v sprievode slobodných dievčat a vydatých žien, ktoré ju začepčia. Po začepčení začína redový tanec. Ako prvá svoju nevestu vytancuje svokra, po nej krstné mamy a potom všetci svadobčania. Po tomto tanci sa zvyčajne väčšina svadobčanov odoberá zo svadobnej hostiny. Pri odchode dostanú od novomanželov svadobnú výslužku vo forme krabičky s koláčmi a fľašou tvrdého alkoholu.

 

Aj vďaka novým bytom počet obyvateľov Richvaldu vzrástol do konca roka 2015 na 1000 obyvateľov.

 

Kultúra a spoločenský život

3. januára zorganizoval DHZ Richvald stolnotenisový turnaj pre občanov obce Richvald v dvoch kategóriach: 1. do 15 rokov, 2. nad 15 rokov. V kategórii do 15 rokov sa na prvej priečke umiestnil: Kristián German, Richvald 231, v druhej kategórii: 1. miesto Erik Eštok, Richvald 76, 2. miesto Milan Sabol, Richvald 15, 3. miesto: Miroslav Ildža st., Richvald 240. Pre účastníkov bolo ako občerstvenie pripravené guláš a párky.

6. januára sa konal už 4. ročník Richvaldskej sánkovačky na „Šoltyšej hure“. Vysánkovať sa prišle deti spolu s rodičmi a starými rodičmi. Tejto akcie sa zúčastnila viac ako stovka obyvateľov. Všetci prítomný sa zohriali pri teplom čaji a najúspešnejší prítomní si odniesli odmeny. Akciu zorganizovalo občianske združenie Richvaldof.

16. januára sa konalo slávnostné otvorenie denného stacionára za prítomnosti majiteľky Lipového domu Adriany Gmitterovej, riaditeľa Jána Artima, duchovného otca Imricha Boľanovského, evanjelického farára Mareka Cingeľa, starostky obce Zuzany Germanovej, opatrovateľky klientov Martiny Porubskej a všetkých klientov denného stacionára. Po príhovore zo strany vedenia denného stacionára, obce, bratov farárov, nasledovalo posvätenie priestorov. Denný stacionár sa nachádza v zadných priestoroch KSB v Richvalde, v priestoroch, ktoré sú využívané dosiaľ výlučne poľovníckym združením. Tieto priestory boli zrekonštruované a prispôsobené pre potreby denného stacionáru vrátane bezbariérového vchodu do budovy. Denný stacionár sa skladá zo spoločenskej miestnosti, kuchyne, toaliet a masérskej miestnosti. Naši seniori prichádzajú denne počas týždňa okrem víkendu okolo 8.00 hodiny. Seniorov zo vzdialenejších častí obce zváža obecné auto. Počas dňa vykonávajú rôzne kreatívne činnosti, ktorými si skrášľujú spoločenskú miestnosť, ale aj svoje domácnosti. Venuje sa im aj sociálny pracovník rôznymi prednáškami o pamiatkach na Slovensku, o zaujímavostiach zo sveta, o dôležitosti recyklácie odpadu a jeho realizácii. Obed je privážaný vo varniciach z Lipového domu Kružlov. Seniori sa v stacionári zdržia zväčša do 15.00 až 16.00 hodiny. V stredy dochádza masérka.

24. januára sa v sále kultúrneho domu uskutočnil koncert speváckeho zboru Ďatelinky, ktorý sa konal ako spomienka na zosnulého brata (Radoslava Cingeľa) nášho evanjelického farára Mgr. Mareka Cingeľa.

25. januára sa v zasadačke obecného úradu konala prvýkrát slávnosť uvítania detí narodených v roku 2014 do života obce Richvald. Slávnosť viedla starostka obce, rodičia sa slávnostne podpísali do pamätnej knihy obce a sfotili sa. Našich najmenších privítali aj žiaci materskej a základnej školy krátkym programom.

V mesiaci február až apríl sa konal počítačový kurz. Viedol ho Daniel Grohoľ. Snahou tohto kurzu bolo zvýšenie počítačovej gramotnosti o našich občanov, ktorí sa počas svojho štúdia nestretli s vyučovaním informatiky, alebo ich poznatky neboli na terajšej úrovni. Učili sa naozaj od úplných začiatkov. Oboznamovali sa so základnými pojmami, postupmi, aby sa uľahčil ich život z touto modernou vymoženosťou.

6. februára sa v Kultúrnom dome konal karneval pre deti základnej a materskej školy. Zúčastniť sa ho mohli všetky deti z obce, čo aj využili vo veľkom počte. Organizačne ho pripravili mamičky detí navštevujúcich miestnu školu. Pani kuchárky a pracovníčky obecného úradu upiekli fašiangové šišky a uvarili teplý čaj, ktorým posilnili všetkých prítomných. Pani riaditeľka deťom porozdávala odmeny a rodičia sa s deťmi veselo zabávali. Zišlo sa mnoho rôznych masiek a o zábavu sa postarali animátori z Boborlandu.

14. februára sa občania zišli na zabíjačkových hodoch v kultúrnom dome. Zabíjačkové špeciality sa však pripravovali už deň vopred. Tu nám pomohla Darinka Marcinčová ako skúsená mäsiarka a všetci poslanci obecného zastupiteľstva pomáhali, kde sa dalo. Kuchyňu pod palcom mala miestna organizácia JDS na čele s vareškou Jolanou Vajdovou, ktorej skúsenosti sa odzrkadlili na našich tanieroch. Podávali sa tradičné zabíjačkové jedlá, jaternice, guláš, kapusta, tlačenka. Nechýbal ani výčap a o zábavu sa postarala živá hudba. Vo vestibule prebehli súťaže pre deti aj dospelých a výhercovia získali drobné odmeny.

19. február- Richvald je dedina bohatých lesov a ne/tradičných umení- pod takýmto pomenovaním sa prezentovala naša obec v Televíznych novinách televízie JOJ v krátkom zostrihu z našej obce. Reprezentovali nás naši pilní včelári: Novákovci a Pekárovci, umelecký rezbár Ľuboš Foľta st. a ženičky z tkáčskej dielne sídliacej na obecnom úrade.

8. marca sa v sále Kultúrneho domu v Richvalde konal „Večer rodiny“. Nad rodinou a samotným postavením ženy a muža v tejto bunke spoločnosti sa zamyslel evanjelický farár Matrin Chalupka z Marhane. Hudobne tento večer sprevádzal frontman skupiny Slnovrat Ľudovít Billý so svojimi žiakmi so ZUŠ v Bardejove. Starostka obce odovzdala pamätné listy manželským párom, ktoré v tomto roku oslavovali významné výročie sobáša:

40 rokov: Milan Foľta a Marta Foľtová, rod. Rybárová, Richvald 90,

Milan Paľurik a Anna Paľuriková, rod. Paľová Richvald 27,

45 rokov: Jozef Choma a Anna Chomová, rod. Rohaľová, Richvald 100,

Ján Svoboda a Anna Svobodová, rod. Petričová, Richvald 93,

Jozef Haniš a Margita Hanišová, rod. Loziňáková, Richvald 87,

Jozef Tej a Mária Tejová, rod. Pekárová, Richvald 206,

Ladislav Ždiľa a Elena Ždiľová, rod. Pillárová, Richvald 216,

50 rokov: Andrej Novák a Anna Nováková, rod. Semanková, Richvald 182,

Jozef Marcinčo a Helena Marcinčová, rod. Popjaková, Richvald 8,

55 rokov: Juraj Sobek Foľta a Anna Sobeková Foľtová, rod. Germanová Sobeková, Richvald 140,

Ján Šellong a Zuzana Šellongová, rod. Galušková, Richvald 11,

Andrej Hankovský a Anna Hankovská, rod. Šoltýsová, Richvald 127,

Najstaršie manželské páry v obci Richvald:

Andrej Šellong a Anna Šellongová, rod. Marcinčová, Richvald 193,

Andrej Paľuv a Helena Paľuvová, rod. Varholíková, Richvald 61,

Štefan Ždiľa a Anna Ždiľová, rod. Matejová, Richvald 175,

Juraj Olejár a Margita Olejárová, rod. Galušková, Richvald 142,

Andrej Hudák a Mária Hudáková, rod. Gibeľová, Richvald 110,

Ján German a Anna Germanová, rod. Ondíková, Richvald 6,

Andrej Marcinčo a Mária Marcinčová, rod. Sobeková, Richvald 34,

Juraj Sobek a Justína Sobeková, rod. Kvočková, Richvald 71,

Andrej Gritta a Anna Grittová, rod. Dzuriková, Richvald 190,

15. a 22. marca sa konali veľkonočné tvorivé dielne, kde si všetci mohli vyskúšať šikovnosť svojich rúk. Pedig prišla prítomných zaučiť pani Darina Marcinčová a Ingrida Hostová, zdobenie vajíčok klasicky voskom pani Mária Tejová a pletenie korbáčov náš poslanec Jozef Tej so synom Šimonom. Účastníci tvorivých dielni mali zo začiatku problém nezapliesť sa v tom celom pletení, ale výsledok ich práce zdobil domácnosti každého z nich.

21. marca sa konal filmový festival Expedičná kamera pod záštitou občianskeho združenia Richvaldof. Priaznivci dobrodružstva, divokej prírody, extrémnych zážitkov i športov si prišli na svoje.

27. marca sa konal deň narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine. V našej obci zbierku ako dobrovoľníčky vykonávali dve mamičky Emília Zamborská a Zlatica Hankovská. Vyzbieranú sumu obec odovzdala pánu Dušanovi Sobekovi, ktorý Ligu proti rakovine v našej obci zastrešuje.

1.mája sa uskutočnil Retro majáles. Tancovalo sa na hudbu 70., 80., 90.-tych rokov a úlohou hostí bolo prísť v retro oblečení z týchto rokov. Náladu prítomným spríjemňoval DJ Bombastic. Po minuloročnej premiére už účastníci neboli hanbliví a hrdo sa vyobliekali do odevov svojich rodičov.

10. mája sa v kultúrnom dome konala slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. O program sa postarali deti z materskej a základnej školy a folkórny súbor Markovec. Všetky prítomné mamičky boli obdarované kvetom a pochutnať si mohli na sladkej marlenke, ktorú nám upiekla pani Grohoľová.

17. mája zorganizovalo združenie Richvaldof výlet autobusom do Pienin a na poľský zámok Niedzica. Odchod autobusu bol o 9.00. Najprv sme absolvovali prehliadku Červeného Kláštora, tak sa nám adrenalín zvýšil a splavovali sme na pltiach Dunajec. Krása prírody všetkých nadchla a dlho vo všetkých zanechala silný dojem.

24. mája zorganizoval evanjelický farár Marek Cingeľ už v poradí druhé potulky po stopách bardejovských židoch. Bola to pietna spomienka pri Pamätníku holokaustu a návšteva židovského suburbia. Prítomní zástupcovia richvaldských rodín položili pri pamätníku kamienky za každého židovského občana Richvaldu (ich mená čítala starostka obce Richvald Mgr. Zuzana Germanová) na znak spomienky na obete holokaustu. Na tomto pamätníku sú vyryté mená aj našich richvaldských židov podľa rodín:

Rodina FUCHSOVÁ

Dávid (16. 12. 1879)

Dann Gizela (7. 12. 1887)

Berta (30. 3. 1914)

Rozália (19. 3. 1919)

Frieda (4. 1. 1921)

Mózes Izák (18. 8. 1929)

LANDAU

Mina/ Lina (19. 6. 1875)

Rodina MITTELMANNOVÁ

Móric (18. 2. 1869)

Gizela (1. 6. 1875)

Rozália (3. 9. 1904)

Herman (17. 8. 1907)

Serena (26. 12. 1911)

Šalamún (4. 4. 1919)

 

Samuel (23. 1. 1900)

Mária Terézia (12. 6. 1899)

Alexander (24. 9. 1941)

Rodina SIEGELMANNOVÁ

Leon (3. 10. 1895)

Serena (2. 7. 1904)

Ignác (30. 4. 1927)

Históriou a návštevou židovského suburbia nás previedol jeho správca pán Pavol Hudák.

27.mája sa Karin Hankovská, Soňa Sobeková, Lucia Kubová zúčastnili atletických dní atletického dňa v Poľskej republike v Hanczowej v rámci poľsko- slovenskej spolupráce.

5. júna sa konala akcia v rámci Dňa detí. Už doobeda sa všetky deti z obce a takisto aj školáci a škôlkari zišli na futbalovom ihrisku, kde na najprv predviedol psovod Lukáš Vanta so svojim psom Pasatom. Potom deťom predviedli svoju techniku a zásah naši dobrovoľní hasiči. Nakoniec si každý mohol vyskúšať hasiť oheň v hasičskom oblečení. Bodkou za všetkým bola jazda v hasičskom aute okolo ihriska, kde im strojník Ján Svoboda ponúkol možnosť spievať do vysielačky, a tak sa celým ihriskom ozýval detský spev.

14. júna sa v hradnej priekope v Bardejove, kde sa nachádza amfiteáter uskutočnili folklórne slávnosti pod názvom: „Valali v mesce“. Tam sa prezentovalo päť obcí, ktoré v roku 2015 oslavovali významné výročie prvej písomnej zmienky o ich obci. Naša obec si v tomto roku pripomína 660. výročie obce. Na začiatok každý starosta v stručnosti informoval divákov o histórii svojej obce. Obec Richvald na tomto podujatí prezentovali všetky zložky folklórneho súboru Markovec, a to: ženská spevácka zložky, mužská spevácka zložka a tanečná zložka. Divákov sme pohostili koláčmi, ktoré pripravili členky Únie žien z Richvaldu. Mali sme aj svoj prezentačný stánok, kde richvaldský domáci med ponúkala pani Olina Pekárová. Nechýbali tu ani tkané koberce z našej tkáčskej dielne. Celý stánok bol zdobený historickými fotkami z obce Richvald.

20. júna zorganizoval DHZ Richvald spoločne s vedením obce na našom ihrisku 5. ročník Pohára starostky obce. Súťažilo sa v kategórii muži a ženy. Víťazstvo si odnieslo mužstvo z Becherova a ženy z Lukavice.

Do konca júna bolo ukončené obecné káblové satelitné vysielanie, z dôvodu zlého technického stavu a postupne znižujúcemu sa záujmu o neho. Ak by ju obec ju chcela rekonštruovať, nebolo by to pre ňu už výhodné. Ako alternatíva boli namontované antény pracovníkom Danielom Grohoľom alebo to ostalo na osobnom vyriešení občanov.

12. júla sa konala cyklistická jazda pod názvom: „TOUR DE RICHVALD“. Trasa merala 8,5 km. Štart bol od Kultúrneho domu v Richvalde a cieľ bol v Richvalde „pod Hartľufku“. Po trase boli tri osviežujúce zastávky- pred Krivým, v Kružľove, pred Bogliarkou. V cieli čakala cyklistov opekačka. Na záver, v okolí ohniska ešte vyzbierali všetok odpad, čím sa pričinili o lepšiu čistotu našej krásnej prírody.

19. júla si na ihrisku vo futbalovom zápase zmerali sily muži z horného konca obce s mužmi z dolného konca. V nasledovnom zápase zas slobodní muži so ženatými mužmi. Potom prišli na rad deti, ktoré sa postavili proti mužskej zložke folklórneho súboru MARKOVEC. Pri živej hudbe pokračovala zábava až do večera, podávala sa klobása a nápoje.

25. júla sa uskutočnila v kultúrnom dome súťaž vo varení guláša známa ako „ Richvaldský kotlík“. Súťažili speváci, poľovníci, Únia žien, združenie Richvaldof a Jednota dôchodcov Slovenska. A práve dôchodcovia pod vedením Jolany Vajdovej získali prvé miesto v kategórii najlepší guláš. V kategórii najlepší gulášový tím si zlato odnieslo Poľovnícke združenie Markovec.

15. a 16. augusta obec oslávila 660. výročie prvej písomnej zmienky o obci. V sobotu podvečer sa v kultúrnom dome konalo bábkové divadlo. Na chodbe pred vstupom do sály boli vystavené diela našich zručných občanov, ktorí prostredníctvom svojich výrobkov ukázali svoj talent. Mohli sme tam vidieť patchworkové výrobky od Milady Hankovskej, Darina Marcinčová, Ingrid Hostová a Jana Sobeková predviedli dekoračné predmety pletené z papiera. Veronika Novákova, Katarína Rybárová a Martin Tej ukázali svoj talent v kreslení portrétov a obrazov. Ľuboš Foľta st. vystavoval svoje drevorezby a nechýbali ani háčkované bábiky a stromčeky šťastia od Jolany Vajdovej.

Večer sa mládež zabavila na koncerte skupiny Niečo navyše.

V nedeľu doobeda sme sa stretli na ekumenických bohoslužbách, ktoré spoločne viedli rímskokatolícky kňaz Mgr. Imrich Boľanovský a evanjelický farár Mgr. Marek Cingeľ. V programe vystúpil aj evanjelický zborový spevokol ako aj detský spevokol KLASY. Poobede už slávnosti pokračovali vystúpeniami folklórnych súborov a skupín na našom amfiteátri pri Kultúrnom dome. Účinkovali: richvaldský folklórny súbor Markovec, ďalej DFS Raslavičanik z Raslavíc, FS Dujava zo Šiby, Raslavičan z Raslavíc, Tarka z Bardejova, ľudová hudba Muzikanci raslavicke a rozprávačka Araňa z Jarovníc. Aj keď poobede nám počasie veľmi neprialo a pršalo, na slávnostnej atmosfére a dobrej nálade to neubralo. Všetkým hosťom bol zdarma poskytnutý guláš od nášho Poľovnického združenia Markovec, ďalej si mohli hostia zakúpiť klobásu, alkoholické aj nealkoholické nápoje, taktiež nechýbali stánky so suvenírmi a pre deti bol prichystaný skákací hrad a maľovanie na tvár. Po ukončení oficiálnej časti pokračovala zábava až do neskorého večera a keďže sa nakoniec umúdrilo aj počasie, pri živej hudbe si mohol každý zatancovať pod holým nebom.

17.októbra sa konala cirkusová show kočovnej cirkusovej rodiny. Divákov potešila svojimi žonglérskymi trikmi, kúzlením a vtipnými scénkami.

14. novembra sa konal Snowfilm festival, ktorý organizačne zabezpečil Richvaldof. Premietané filmy boli o adrenalínovom lyžovaní, lezení, turistike a expedíciách.

6. decembra do Richvaldu opäť zavítal Mikuláš a v kultúrnom dome rozdal všetkým deťom sladké darčeky. Za Mikuláša sa tento rok prezliekol náš poslanec Bc. Branislav Ildža, čertom bol ďalší poslanec Ing. Maroš German a anjelom naša pracovníčka Ing. Jana Sobeková.

31. decembra sme sa spoločne rozlúčili so starým rokom opäť v kultúrnom dome pri dobrej kapustnici a varenom víne. O polnoci bol prichystaný ohňostroj, a potom ďalej pokračovala zábava.

 

MO JDS v Richvalde

Predsedom tejto organizácie je Jozef Sobek- Foľta, ďalšími členmi výboru sú Oľga Pekárová, Božena Hankovská, Jolana Vajdová, Margita Hanišová, revíznu komisiu tvoria Anna Svobodová- predsedníčka, Zuzana Porubská a Mária Marková. Výbor zasadal počas roka celkovo 7 krát. Výročná členská schôdza sa konala 21.02.2015, na ktorej si členovia nielen stanovili plán úloh na celý kalendárny rok 2015, ale aj si príjemne posedeli. Počet členov je 64.

V rámci spoznávania Slovenska 08.05.2016 zorganizovali jednodňový zájazd do Botanickej a Zoologickej záhrady v Košiciach. Zúčastnilo sa ho 30 členov. 16.05.2016 sa spolu so združením Richvaldof zúčastnili výletu na Pieniny.

Zapojili sa aj do športovej činnosti a to 11.06.2015 okresných športových hier v Raslaviciach organizovanými OR JDS v Bardejove. Týchto hier sa zúčastnili 6 naši členovia: Jozef Sobek- Foľta, Mária Tejová, Helena Ždiľová, Oľga Pekárová, Božena Hankovská a Jozef Sabol. Jozef Sobek- Foľta získal bronzovú medailu v kategórii hod granátom do diaľky. 20.06.2015 sa uskutočnili krajské športové hry v Prešove, kde našu obec v rámci okresu zastupoval Jozef Sobek- Foľta, Okres Bardejov sa umiestnil na druhom mieste v rámci kraja. 11.-13.08.2015 sa konali celoslovenské športové hry v Nitre, kde nás opäť reprezentoval pán Jozef Sobek- Foľta.

Jednotlivý členovia sa zúčastňovali na podujatiach organizovanými OR JDS Bardejov: 07.02.2015 Plese seniorov, 14.03.2015 na koncerte pod názvom Krížom- Krážom, v športovej hale Mier v Bardejove, 19.03.2016 Doskové hry v Seniorcentre- Mária Tejová, Magdaléna Tejová, Anna Sobeková a Božena Hankovská, 07.05.2015 Kalinčiakove Záturčia- súťaže v prednese poézie a prózy- Jozef Sobek- Foľta, Mária Tejová, 16.09.2015 Prehliadka speváckych zborov Prešove, obcou: 14.01.2015 Obecná zabíjačka, 08.03.2015 Večer rodiny, 24.5.2015 potulky po stopách bardejovských židov, 25.07.2015 Richvaldský kotlík- 1. miesto za najlepší guláš, 1. miesto za najlepší kolektív, 15.-16.08.2015 Oslavy 660. výročia obce Richvald, HOS v Bardejove: Biely odkaz, Valali v mesce, Dožinkové slávnosti.

 

DFSK Markovec

Delí sa na tri zložky:

mužská spevácka zložka s vedúcim Miroslavom Ildžom,

ženská spevácka zložka s vedúcou Máriou Tejová,

tanečná zložka s vedúcimi Stanislavom Hankovským a Dankou Pavelovou.

 

Ženská spevácka skupina vznikla v roku 1987. Prvýkrát vystúpila na súťažnej prehliadke v Richvalde v roku 1987, kde získala 2. miesto.

Účinkovala pri rôznych kultúrnych akciách či už v našej obci alebo na pozvanie Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove.

Zúčastnila sa na súťažiach a okresných prehliadkach:

1987- v Richvalde,

1988- v Bardejove,

1995- v Richvalde a v Bardejove,

1997- v Bartošovciach,

1999- v Hertníku,

2000- v Richvalde.

Zúčastňuje sa pri vianočných pásmach: vianočné zvyky: v Richvalde, Sveržove, Kurime, Stebníku a iných obciach.

V roku 2000 sa pripojila mužská spevácka skupina a spoločne účinkuje až dodnes.

V roku 2004 nahrali pásmo „ A nad Richvaldem“,

V roku 2008 CD- „V Richvaldze vešelo“.

Názov DFSK Markovec vznikla pri nahrávke CD nosiča.

Hudobne skupinu doprevádzala od roku 1997 cigánska ľudová hudba zo Zborova, s ktorými účinkoval aj náš richvaldžan huslista Andrej Sobek.

Pri CD, hudobne doprevádzala ľudová hudba Železiar.

Neskôr cigánski muzikanti skupinu opustili a odvtedy dedinskú folklórnu skupinu doprevádza akordeonista a náš rodák Ľuboslav Hankovský.

Vystúpili aj v našich družobných mestách v českom Rychvalde, v poľskom Rychwałe.

 

MO Únie žien Slovenska

Predsedníčkou je Mária Tejová, podpredsedníčkou Milada Sobeková, pokladníčkou Helena Brehuvová. Počet členiek je 23.

ÚŽS je jednou z najstarších aktívnych ženských organizácií, ktorá pôsobí na celom území Slovenskej republiky. V roku 2015 organizácia oslávila krásne 70. výročie jej založenia.

Jej hlavnou snahou je podnecovať ženy k spoluúčasti na verejnom živote štátu, miest a obcí, zapájať sa do rôznych aktivít, podporovať zachovanie slovenských tradícií a v neposlednom rade pomáhať chorým a zdravotne postihnutým deťom a dospelým.

V našej obci sú jej členky veľkou oporou pri organizovaní väčšiny z kultúrnych podujatí v našej obci. Spomeniem napríklad zabíjačkové hody, deň obce, súťaž vo varení gulášu. Zúčastnili sa aj v obci Hankovce varenia starodávnych jedál. Členky počas letných prázdnin zorganizovali výlet do Botanickej a Zoologickej záhrady v Košiciach a taktiež aj spoločnú grilovačku. Počas roka sa stretávajú v mesačných intervaloch. Narodeninové oslavy jednotlivých členiek nazývajú VČIELKA.

 

DHZ Richvald

Predsedom je Martin Tej, veliteľom Miroslav Sobek, strojníkom Ján Svoboda. Počet členov je 38 z toho 2 ženy.

DHZ Richvald bol zaradený v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov pre rok 2015 do skupiny B, s dotáciou 2.000 € od Ministerstva vnútra SR.

V tomto roku 5 členov absolvovalo základnú prípravu hasičov.

Usporiadali stolnotenisový turnaj pre občanov obce Richvald.

Začalo sa s opravou historickej techniky PS8 ako aj prívesného vozíka pre túto striekačku.

V spolupráci s obecným úradom zorganizovali pohárovú súťaž o pohár starostky obce Richvald.

Niektorí členovia vytvorili družstvo a zúčastnili sa na družobnej návšteve spojenej s medzinárodnou súťažou.

Výjazdy a zásahy:

24.03.2015- naplnenie vody do cisterny,

19.04.2015- cvičenie hasičských družstiev na „Bartkani“,

23.04.2015- požiar „Lúčky“- slamené balíky,

12.06.2015- technický výjazd pre občanov obce,

19.06.2015- čistenie cesty pod Richvaldom a nižnom konci našej obce,

20.06.2015- pohárová súťaž,

08.07.2015- záchranné práce počas povodne v obci Richvald

26.07.2015- čistenie cesty vyšnom konci obce

29.07.2015- STK/EK,

17.08.2015- technický výjazd, plnenie rezervára,

15.11.2015- požiar lesa,

21.11.2015- vypustenie vody z cisterny.

 

Súťaže:

Obvodová súťaž Stuľany- 1.miesto,

Okresná súťaž Malcov- 11. miesto,

Pohárová súťaž Richvald- 3.miesto

 

Poľovnícke združenie MARKOVEC Richvald

Lov zveri je taký starý ako ľudstvo. Vplyvom rastúcej civilizácie ľudstva sa menil i pohľad na voľne žijúcu zver a jej lov. Ešte za čias Rímskeho impéria , Rímske právo pokladalo zver za „vec nikoho“( res nullius). Podľa tohto práva loviť zver mohol každý, avšak pri vstupe na cudzí pozemok potreboval súhlas majiteľa. Za vlády Karola Veľkého, si tento panovník privlastnil všetku zem, ktorá nemala vlastníkov, čím sa vytvorili veľké kráľovské revíry. Na týchto mohol loviť zver iba panovník a jeho družina. Za porušenie výsostného kráľovského práva boli prísne tresty. Zákony a nariadenia Karola Veľkého a jeho nástupcov tzv. kapitulárie obsahujú už podrobné ustanovenia o jednotlivých druhov zveri, avšak nie je v nich zmienka o čase ochrany zveri.

Charakter práva lovu, ako výlučne zemepánskej a šľachtickej výsady pretrval až do zrušenia poddanstva. Uhorský kráľ Karol VI. vydal v roku 1729 dekrét o poľovníctve v ktorom je už uvádzaný čas ochrany niektorých druhov zveri v čase rodenia mláďat a ich odchovu. Až podľa dekrétu cisára Jozefa II. z roku 1786 sa prikazovalo mestám a obciam aby poľovné právo na svojich pozemkoch povinne prenajímali v dražbe.

Až takmer po 50 rokoch predovšetkým na východe Slovenska začali sa prenajímatelia združovať do loveckých spolkov a spoločností. V obci Richvald má poľovníctvo dlhú históriu, o čom svedčia aj historické fotografie. Samostatné poľovnícke združenie Markovec Richvald vzniklo až 14.04.1993. Revír bol prenajatý od 01.01.1994. Cieľom poľovníckeho združenia je starostlivosť a ochrana zveri a poľovného revíru. Pozostáva najmä z monitorovania zdravotného stavu zveri, vykonávania zverozdravných opatrení, prikrmovania, selekcie a tlmenia predátorov. Okrem bežných ochorení a zranení zveri bol v roku 2013 zaznamenaný výskyt besnoty.

Lokalizácia: poľovný revír Richvald, ktorý spadá pod obvodnú poľovnícku komoru Bardejov, oblasť J XXI Čergov. Z celkového katastrálneho územia obce Richvald 2188 ha, výmera poľovného revíru je 2089 ha (lesné poľovné pozemky 595 ha, poľnohospodárske poľovné pozemky 1408 ha, ostatné plochy 54 ha a ostatné vodné plochy 32 ha).

Predsedom združenia je Ľuboš Foľta st., Richvald 96,

Podpredsedom je Vladimír German, Richvald 231,

Poľovným hospodárom je Andrej Paľurik, Richvald 230,

Tajomníkom je Ing.Vratislav Pavlišin, Nitra,

Pokladníkom je Radoslav Hankovský, Poštárka 3758/151,

Kynológom je Ján Vanta, Richvald 69,

Streleckým referentom je Matúš Vanta.

Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem účastníka spoločnej poľovačky musí byť pred vstupom do poľovného revíru zapísaný v knihe návštev poľovného revíru. V našej obci sú takéto knihy dve, jedna pre vyšný koniec obce u Jozefa Šinaľa, Richvald 97, druhá pre nižný koniec obce u Juraja Majerníka, Richvald 41.

V poľovnom revíri Richvald sa nachádzajú poľovnícke zariadenia – krmoviská: pre jeleniu zver 5 kusov, pre srnčiu zver 12 kusov, pre diviačiu zver 5 kusov, soľníky 30 kusov, vysoké posedy 11.

V roku 2015 bol naplnený plán lovu v počte:

jeleň 6 kusov, jelenica 7 kusov, jelenča 4 kusy, srnec 5 kusov, srna 4 kusy, srnča 3 kusy, dospelý diviak 1 kus, diviačica „bachyňa“ 2 kusy, lanštiak 6 kusov, prasa 18 kusov. V našich lesoch sa pohybujú aj vlk, medveď, jazvec „ borsuk“, rys, sluka, bažant, mačka divá.

Súčasťou poľovníckej činnosti je aj chov poľovne upotrebiteľných psov. V PZ Markovec sú to: border teriér, bavorský farbiar, alpský jazvečikovitý durič a hanoverský farbiar.

Členovia združenia sa zúčastňujú na všetkých obecných akciách a sú pri nich veľmi nápomocní- obecná zabíjačka, deň obce. Pr súťažných akciách aj úspešní- súťaž vo varení guláša (2.miesto, 3. miesto).

Organizujú pre svojich členov športový deň so súťažou o pohár predsedu poľovníckeho združenia Markovec v Richvalde, ktorého víťazom sa stal Radoslav Hankovský.

 

Školstvo

Základná škola

Riaditeľkou školy po voľbách konaných v máji 2015 sa opätovne stala Mgr. Helena Chovancová. Protikandidátom bol Miroslav Mager. Voľbu vykonáva Rada školy, ktorá pozostáva zo zástupcov rodičov detí z MŠ, ZŠ, pedagogických zamestnancov z MŠ a ZŠ, nepedagogického zamestnanca ako aj zo zástupcu obce. Funkčné obdobie riaditeľa ZŠ s MŠ je päť rokov. Pôsobí aj ako triedna učiteľka pre prvý a štvrtý ročník. Druhou učiteľkou je Mgr. Darina Marchevská, triedna učiteľka pre druhý a tretí ročník.

Základnú školu navštevuje 29 žiakov, ktorí sú rozdelení do dvoch tried. Z celkového počtu žiakov sú 2 deti žijúce v zahraničí sú počas letných prázdnin preskúšavané.

 1. ročník 4 žiaci,

 2. ročník 9 žiaci,

 3. ročník 11 žiaci,

 4. rčník 3 žiaci

 

Usporiadanie tried:

1. a 2. ročník- tried. uč. Mgr. Helena Chovancová

3. a 4. ročník- tried. uč. Mgr. Darina Marchevská

 

Náboženská výchova:

Evanjelické náboženstvo (Mgr. Marek Cingeľ): 20 žiakov

Rímsko-katolícke náboženstvo (Mgr. Imrich Boľanovský): 7 žiakov

 

Materská škola

Zástupkyňou riaditeľky školy a zároveň učiteľkou MŠ je Mgr. Jana Cingeľová. Ďalšou učiteľkou je Iveta Čekanová. V školskom roku 2014/2015 navštevovalo MŠ 18 žiakov, z toho 10 predškolákov. 9 detí nastúpilo v septembri 2015 do prvého ročníka, jedno dieťa malo odklad. Kapacita škôlky nepostačuje pre všetky deti obce, ktoré by už mohli toto zariadenie navštevovať, a preto aj tento rok dostalo 12 žiadostí zápornú odpoveď na prijatie dieťaťa do predškolského zariadenia.

Nepedagogickými zamestnancami ZŠ a MŠ sú Helena Olejárová ako školníčka a upratovačka, Beáta Ždiľová ako vedúca školskej jedálne a pomocná kuchárka a Dana Hankovská ako hlavná kuchárka. V školskej jedálni sa stravujú žiaci základnej školy a materskej školy a taktiež si pre obedy chodia aj občania obce.

 

Školský klub

Vedúcou školského klubu a vyučujúcou do 31.12.2014 Mgr. Jarmila Šoltýsová

od 01.01.2015 Mgr. Miroslava Nováková.

Školský klub navštevujú 18 žiaci ZŠ po skončení vyučovania.

 

V ZŠ s MŠ sa v šk. roku 2014/2015 vykonali tieto práce:

 • Prístavba šatne a nového vstupu do budovy ZŠ s MŠ,

 • Nákup šatníkových skriniek do šatne,

 • Liata podlaha v kuchyni školskej jedálne,

 • Okienko na odber špinavého riadu,

 • Odtoky zo striech a spevnená plocha pred šatňou,

 • Oplotenie detského ihriska.

Duchovný život

Rímskokatolícka farnosť Richvald

Do rímskokatolíckej farnosti Richvald patria aj veriaci z filiálok Hervartov a Šiba.

V obci žije 210 rímskokatolíkov, z toho 114 mužov a 96 žien.

Farnosť spravuje miestny farár - duchovný otec Mgr. Imrich Boľanovský, Richvald 86, ktorý k nám došiel z farnosti Ploské, okres Košice.

V roku 2015 bolo:

pokrstených: 1 dieťa

zomrelých: 0 ľudí

zosobášených: 0 párov

Prvé sväté prijímanie sa uskutočnilo 31.05.2015 vo farskom kostole v Richvalde pre 6 detí ( z obce Richvald dve deti: Sofia Sobeková, Richvald 132 a Šimon Zamborský, Richvald 167). Sviatosť birmovania sa v roku 2015 nekonala.

Veriaci z Richvaldu sa spolu s veriacimi z Hervartova a Šiby zúčastnili odpustových slávností v Levoči, Gaboltove a vystúpili na vrch Žobrák  pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža.

O farský kostol, cirkevné záležitosti a hospodárenie sa stará duchovný otec spolu s 3 kurátormi - František Paľuv, Richvald 61, Andrej Grohoľ, Richvald 95 a Peter Zamborský, Richvald 228.

O slúženie svätých omší a obradov sa stará kostolník Karol Litavec, Richvald 66.

Výzdobu a upratovanie majú na starosti veriace ženy a dievčatá podľa stanoveného zoznamu.

18. januára 2015 sa v rímsko- katolíckom kostole sv. Bartolomeja konali tradične ekumenické bohoslužby, ktorých hlavným symbolom boli pramene zlievajúce sa v našej obci.

Kostol je zasvätený sv.Bartolomejovi a na deň tohto svätca t.j. 24.augusta sa konala púť - kermeš, kde ako hostia boli pozvaní k slúženiu sv.omše saleziáni z Bardejova.

V roku 2015 sa konali v celej farnosti Ľudové misie, ktoré trvali od 14. do 22.novembra.  

 

ECAV v Richvalde

Predsedníctvo cirkevného zboru:

Mgr. Marek Cingeľ (zborový farár) Richvald 73- richvaldským evanjelickým zborovým farárom je od roku 2009 Mgr. Marek Cingeľ, k nám prišiel z predchádzajúceho evanjelického cirkevného zboru Veličná, okres Dolný Kubín.

Milan Adamuščin, Richvald 12 je zborovým dozorcom.

 

Členovia zborového presbyterstva:

Jozef Sobek- Foľta (zástupca zb. dozorcu), Richvald 139,

Ján Foľta (zborový kurátor), Richvald 133,

Jozef Hankovský ( zborový kurátor), Richvald 180,

Helena Brehuvová (zborová účtovníčka), Richvald 227,

Anna Sobeková (zborová kostolníčka), Richvald 72,

Anna Porubská (zborová zapisovateľka), Richvald 22,

Andrej Hankovský , Richvald 229,

Milan Paľurik, Richvald 27,

Emília Sabolová, Richvald 15,

Dušan Sobek, Richvald 225,

Miroslav Sobek, Richvald 130,

Andrej Šellong, Richvald 102,

Ján Šoltýs, Richvald 201.

 

Organistka Mgr. Daniela Kľučariková, ktorá dochádza z bardejovského cirkevného zboru.

 

V roku 2015 bolo:

- pokrstených 6 detí, z toho 2 chlapci a 4 dievčatá:

07.06. – Samuel MARCINČO, Richvald 223.

28.06. – Štefánia MAJERNÍKOVÁ, Richvald 59,

02.08. – Soňa ONDKOVÁ, Richvald 140,

08.11. – Denis RYBÁR, Richvald 216 a Gréta GECIOVÁ (Bardejov)

25.12. – Chloe Elizabeth LANCE, (Anglicko)

 

- konfirmovaných bolo dňa 03.05.2015 7 mladých (2 chlapci, 5 dievčat):

Lívia ČIČVAROVÁ, Richvald 151,

Jakub HANKOVSKÝ, Richvald 17,

Oliver HANKOVSKÝ, Richvald 30,

Karina HANKOVSKÁ, Richvald 258,

Petra HANKOVSKÁ, Richvald 129,

Simona HANKOVSKÁ, Richvald 17,

Sabina PAĽURIKOVÁ, Richvald 27.

 

- sobášených 2 manželské páry:

25. 04. – Erik RYBÁR (Vyšná Voľa) a Andrea MARCINČOVÁ (Richvald 223)

21. 11. – Martin TOMKO (Rešov) a Jaroslava PORUBSKÁ (Richvald 222)

 

- pochovaní 3 členovia evanjelického cirkevného zboru:

05. 08. – Mária FOĽTOVÁ rod. Kmecíková (91 rokov), Richvald 96

05. 10. – Zuzana SOBEKOVÁ rod. Kochanová (86 rokov), Richvald 130

29. 10. – Andrej HUDÁK (87 rokov), Richvald 110

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Richvalde má k 31. 12. 2015 725 členov (oproti roku 2014 je to nárast o 3 členov). 1 člen nášho cirkevného zboru sa prehlásil do bardejovského cirkevného zboru z dôvodu zmeny trvalého bydliska (Andrea Rybárová rod. Marcinčová) a 1 člen bardejovského cirkevného zboru sa z dôvodu zmeny trvalého bydliska prihlásil do nášho cirkevného zboru (Zuzana Riznerová rod. Chocholáková).

V cirkevnom zbore pravidelne (týždenne) fungujú tieto vnútromisijné aktivity: 1. Detské besiedky, 2. Stretnutie dorastu, 3. Biblické štúdium pre mladých, 4. Biblické hodiny, 5. Modlitebné spoločenstvo, 6. Zborový spevokol, 7. Detsko- dorastový spevokol KLASY. Okrem pravidelných vnútromisijných aktivít v roku 2015 cirkevný zbor zorganizoval i tieto ďalšie podujatia: Koncert spevokolu Ďatelinky z Dudiniec (24. 1.), Večer rodiny - Národný týždeň manželstva (8. 3.), Ranná veľkonočná pobožnosť na cintoríne (5. 4.), Filmový večer „ Dietrich Bonhoeffer – Agent milosti“ (10. 5.), Potulky po stopách bardejovských Židov II. (24. 5.), Zborový zájazd do Bielsko- Bialej (18.- 19. 7.), Zborový deň (4. 10., hosťom bol nevidiaci farár Š. Kissa s Nových Zámkov s rodinou, Stretnutie detských spevokolov ŠZS v ev. kostole (18. 10.), Stretnutie starších s prednáškou pani očnej lekárky MUDr. D. Foľtovej (15. 11.), Filmový večer- Anton Srholec (8. 12.), Predvianočné stretnutie pre pozostalých (20. 12.).

Evanjelický cirkevný zbor v Richvalde si tento rok pripomenul 10. výročie posviacky ev. kostola v Richvalde, vykonala sa posviacka ev. fary po generálnej rekonštrukcii, ktorú vykonal bardejovský evanjelický farár Mgr. Ján Velebír a slávnostne sa zasadil strom reformácie č. 105. Úvodný príhovor mal dozorca richvaldského ECAV zboru Milan Adamuščin. Tejto slávnosti sa zúčastnil a kázňou poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Slávnostný príhovor predniesli: generálny dozorca ECAV na Slovensku doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., bývalý evanjelický farár richvaldského ECAV zboru Mgr. Štefan Marinko a starostka obce Richvald Mgr. Zuzana Germanová. Na slávnosti sa zúčastnili aj farári zo susedných ECAV zborov: Mgr. Ján Velebír, Mgr. Anna Velebírová (Bardejov) a Mgr. Jaroslav Majer (Zlaté).

 

V roku 2015 sa v evanjelickom zbore vykonali tieto hospodárske práce:

1. Zateplenie a nová fasáda farskej budovy,

2. Výmena prístreškov a vstup do fary,

3. Chodník pri terase ev. fary.

4. Dokončenie cokľa ev. kostola a reparácia poškodených častí stien vo veži,

5. Renovácia vchodových dverí do veže,

6. Záhon pri múre areálu od ulice,

7. Vyhotovenie kamenného obrazu „Lutherova ruža“, 8. Nápis nad oltárom v ev. kostole „Ja som vzkriesenie a život“, 9. Renovácia poškodených častí omietok v kuchynke, detskej miestnosti, schodov na chór.

 

Z A U J Í M A V O S T I   ZO   Ž I V O T A

Na záver zápisov tohto roku zopár čísel:

 • priemerná mzda na Slovensku v roku 2015 bola 882 €,

 • minimálna mzda 380 €,

 • najviac zarábajúce odvetvia – informačné technológie, telekomunikácie,

 • najslabšie zarábajúce - upratovacie a stravovacie služby, poľnohospodárstvo,

 • dĺžka materskej dovolenky 34 týždňov, osamelé matky 37 týždňov,

 • rodičovský príspevok na jedno dieťa 203,20 €

 • priemerný starobný dôchodok bol 408 €,

 • vek odchodu do dôchodku 62 rokov pre mužov aj ženy,

 • možnosť zadarmo cestovať vlakom osobám nad 70 rokov,

 • chlieb od 0,85 € / 500g

 • mlieko 0,50 - 0,83 € / 1 liter

 • maslo od 0,90 € / 250g

 • liter benzínu na konci roka 2015 okolo 1,216 €

 • liter nafty 1,07 €