Oznam o prijímaní detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Richvald oznamuje rodičom, že v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. prijíma

od 15. februára do 15. marca 2015

žiadosti na predprimárne vzdelávanie do MŠ Richvald na školský rok 2015/ 2016.

Prijímame deti od 3 do 6 rokov (s osvojenými hygienickými návykmi)

Pri vyššom počte prihlásených detí budú prednostne prijaté deti:

    1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
    2. deti s  odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
    3. deti zamestnaných zákonných zástupcov
    4. ostatné deti budú prijímané podľa dovŕšeného veku

Podmienky prijímania detí do materskej školy boli  prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 4. 2. 2015. Tlačivá žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia stiahnuť z internetovej stránky obce Richvald alebo prevziať osobne u učiteliek MŠ. Vyplnenú a detským lekárom potvrdenú žiadosť môžu rodičia alebo zákonní zástupcovia vrátiť do MŠ najneskôr do 15.marca 2015. V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k  žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.