Up

2023

Rozpočet obce Richvald na roky 2024 a nasledujúce roky 2025-2026
Oznámenie o mieste úloženia písomnosti Alžbeta Billá
Oznámenie o mieste úloženia písomnosti Ondrej Billý
Kronika obce Richvald - 2022
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Pekár 2.11.2023
Zásady hospodárenia s majetkom obce
Výhlásenie výberového konania na fuknciu hlavného kontrolóra obce Richvald
Zápisnica z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Správa auditora z overenia účtovnej závierky 2022
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Rekonštrukcia cesty Kľušovská Zábava - Richvald - oznámenie
Rekonštrukcia odovdňovacích rigolov - oznámenie
Záverečný účet obce Richvald za rok 2022
Oznámenie o strategickom dokumente Plán údržateľnej mobility prešovského samosprávneho kraja
Konsolidovaná výročná správa obce Richvald za rok 2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2023
Prijímanie detí do MŠ 2023/2024
Ochrana lesov pred požiarmi - usmernenie
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Miestne poplatky za poskytnuté služby
Oznam o vytriedení komunálneho odpadu za rok 2022
Návrh VZN 1_2023 o výške dotácie na originálne kompetencie
 
 
Powered by Phoca Download